vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
Zoznam lomov
Lom
Telefón
Lom Vechec
+421 914 344 076
Lom Slanec
+421 910 344 088
Lom Dargov
+421 910 930 290
Lom Záhradné
+421 911 930 260
Lom Hubošovce
+421 911 930 260
Lom Horná Štubňa
+421 911 344 038
Lom Breziny
+421 911 344 038
Lom Gretla
+421 903 624 333
Lom Honce
+421 911 344 045
Lom Markušovce
+421 903 624 333
Lom Sedlice
+421 914 344 070
Lom Brekov
+421 914 344 078
Lom Husiná
+421 55 68 109 17
Lom Mokrá Lúka
+421 911 344 045
Lom Veľká Tŕňa
+421 55 68 109 17
Zoznam lomov
Lom
Telefón
Lom Vechec
+421 914 344 076
Lom Slanec
+421 910 344 088
Lom Dargov
+421 910 930 290
Lom Záhradné
+421 911 930 260
Lom Hubošovce
+421 911 930 260
Lom Horná Štubňa
+421 911 344 038
Lom Breziny
+421 911 344 038
Lom Gretla
+421 903 624 333
Lom Honce
+421 911 344 045
Lom Markušovce
+421 903 624 333
Lom Sedlice
+421 914 344 070
Lom Brekov
+421 914 344 078
Lom Husiná
+421 55 68 109 17
Lom Mokrá Lúka
+421 911 344 045
Lom Veľká Tŕňa
+421 55 68 109 17

Profil spoločnosti

Sme členom medzinárodnej skupiny VSK MINING GROUP a už viac ako 16 rokov pôsobíme na trhu s prírodným drveným kamenivom.

Naša produkcia je určená predovšetkým na výrobu asfaltových zmesí,
do betónu, na koľajové lôžka, vodohospodárske stavby a iné účely podľa individuálnych požiadaviek odberateľov.

15 lomov na Slovensku

Našim zákazníkom vieme ponúknuť aj zaujímavý architektonický kameň. Sme držiteľom oprávnení na výkon banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v 15 dobývacích priestoroch a lomoch.

V súčasnosti prevádzkujeme 15 lomov predovšetkým na východnom Slovensku.
Dva lomy sú etablované na strednom Slovensku.

Dôraz na kvalitu

Patríme medzi najväčších výrobcov drveného kameniva bez inžinierskej stavebnej výroby. Kvalitu našich výrobkov neustále sledujeme prostredníctvom vnútropodnikového laboratória v kooperácii s akreditovanými laboratóriami.
Jeho služby ponúkame aj ďalším externým spoločnostiam. Sme držiteľmi celého radu certifikátov od notifikovaných osôb.

Spoločenská zodpovednosť

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je kvalita ponúkaných výrobkov a služieb a vytváranie trvalých pracovných miest v regiónoch našej pôsobnosti. Pri ťažbe nerastného bohatstva kladieme veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj v súlade s ochranou životného prostredia.

Skúšobné laboratórium

Laboratórium

Prevádzkujeme skúšobné laboratórium, ktoré sa okrem kontroly kvality výrobkov vyrábaných v spoločnosti sústreďuje na služby v oblasti stavebných výrobkov v lomoch (vykonávanie výrobno-kontrolných skúšok výrobkov prírodného kameniva pre výrobcov kameniva, odborná a poradenská činnosť v oblasti uplatňovania vnútropodnikovej kontroly/systému riadenia výroby, pomoc pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh).

vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
Laboratórium je umiestnené v areáli spoločnosti VSK s.r.o., Novoveská cesta 17, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, v administratívnej budove na 1. poschodí.

Vedúca skúšobného laboratória:
Ing. Ružena Laciaková
Mob.: +421 904 682 188
Email: laciakova@vslk.sk

Kvalita

Riadenie a zabezpečovanie kvality považujeme za jeden z prvoradých cieľov spoločnosti. 

Základným cieľom koncepcie kvality pri stále narastajúcich požiadavkách odberateľov je vytváranie takých pracovných podmienok, aby do procesu budovania a vylepšovania systému kvality boli zapojení všetci zamestnanci spoločnosti v snahe dosiahnuť:

Neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov s dôrazom na dobu dodania a na kompletnosť dodávok na základe vzájomnej komunikácie a prieskumu spokojnosti obchodných partnerov.

Kladenie rovnakých požiadaviek na dodávateľov prác, služieb a tovaru ako sú kladené na našu spoločnosť.

Úsporné a efektívne nakladanie s hospodárskymi prostriedkami spoločnosti a pracovným časom.

Zlepšovanie profesionálnej kvality zamestnancov periodickými školeniami a dosahovanie ich spokojnosti.

Priebežné vykonávanie skúšok vybraných kvalitatívnych parametrov u výrobkov jednotlivých prevádzok.

Dosahovanie zisku a finančnej stability spoločnosti.

vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo

ISO certifikácia

Máme zavedený Systém manažérstva kvality, ktorý rieši procesný prístup v rámci odberateľsko – dodávateľských vzťahov a tým zabezpečuje neustále zlepšovanie kvality ponúkaných produktov a služieb so zreteľom na neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. 

Sme držiteľom Certifikátu kvality ISO 9001. Opakovane, niekoľko rokov za sebou, sme boli vyhodnotení ako Spoľahlivý partner verejného sektora.

Systém riadenia výroby

V našich prevádzkach uplatňujeme Systém riadenia výroby v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch – CPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS) a zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrat hore

Online dopyt