vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
Zoznam lomov
Lom
Telefón
Lom Vechec
+421 914 344 076
Lom Slanec
+421 910 344 088
Lom Dargov
+421 910 930 290
Lom Záhradné
+421 911 930 260
Lom Hubošovce
+421 911 930 260
Lom Horná Štubňa
+421 911 344 038
Lom Breziny
+421 911 344 038
Lom Gretla
+421 903 624 333
Lom Honce
+421 911 344 045
Lom Markušovce
+421 903 624 333
Lom Sedlice
+421 914 344 070
Lom Brekov
+421 914 344 078
Lom Husiná
+421 55 68 109 17
Lom Mokrá Lúka
+421 911 344 045
Lom Veľká Tŕňa
+421 55 68 109 17
Zoznam lomov
Lom
Telefón
Lom Vechec
+421 914 344 076
Lom Slanec
+421 910 344 088
Lom Dargov
+421 910 930 290
Lom Záhradné
+421 911 930 260
Lom Hubošovce
+421 911 930 260
Lom Horná Štubňa
+421 911 344 038
Lom Breziny
+421 911 344 038
Lom Gretla
+421 903 624 333
Lom Honce
+421 911 344 045
Lom Markušovce
+421 903 624 333
Lom Sedlice
+421 914 344 070
Lom Brekov
+421 914 344 078
Lom Husiná
+421 55 68 109 17
Lom Mokrá Lúka
+421 911 344 045
Lom Veľká Tŕňa
+421 55 68 109 17

Lom Markušovce

Lokalita lomu

Galéria

Dobývaný nerast

Poloha: výhradné ložisko vyhradeného nerastu vápenca s názvom Markušovce, sa nachádza približne 1 km juhovýchodne od obce Markušovce v lokalite s miestnym názvom Stožky.

Ponúkané výrobky: v príprave

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ K JESTVUJÚCEJ PODZEMNEJ ŠTÔLNI

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. (ďalej len „organizácia“) ako držiteľ práva na dobývanie výhradného ložiska vápenca nachádzajúceho sa v dobývacom priestore Markušovce, týmto oznamuje záujemcom o vstup do starého banského diela štôlne R-Št-2 (ďalej len „štôlňa“), ktorá bola vyrazená v r. 1976 v rámci geologického prieskumu do vrchu s miestnym názvom Stožky (nadmorská výška 664 m n. m.), že  na základe záväzného príkazu Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, bola nútená bezodkladne zabezpečiť ústie štôlne proti vstupu nepovolaných osôb osadením zábrany.

Z dôvodu záujmu verejnosti o vstupy do štôlne, organizácia vykonala overenie zdravotnej nezávadnosti, resp. pozitívneho vplyvu podzemnej štôlne na ľudský organizmus 3 nezávislými certifikovanými meraniami realizovanými organizáciami:

  • KORAL, s.r.o.
  • STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Praha 10
  • Laboratoř nízkoúrovňových měření ÚTEE, VUT Brno

Výsledky vyššie uvedených nezávislých certifikovaných meraní nepotvrdili žiaden pozitívny ani negatívny vplyv štôlne na ľudský organizmus. Organizácia nepovoľuje vstup do štôlne RŠT-2 vzhľadom na náchylnosť starého banského diela k zavaleniu a z dôvodu rešpektovania záväzného príkazu.

Súčasne organizácia upozorňuje, že v dobývacom priestore Markušovce, je povolená banská činnosť a výkon trhacích prác.

Upozorňujeme verejnosť, že ten kto vnikne neoprávnene do banského diela alebo na územie, v ktorom sa vykonáva banská činnosť alebo neoprávnene vnikne do uzatvoreného starého banského diela, kam je vstup zakázaný, tomu môže byť podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe uložená pokuta do výšky 1 660,- €.

Kontakt

    Návrat hore

    Online dopyt