Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

Markusovce 0.jpg Markusovce 1.jpg Markusovce 2.jpg Markusovce 3.jpg
Úvod > Zoznam lomov > Markušovce

lom Markušovce

Poloha: výhradné ložisko vyhradeného nerastu vápenca s názvom Markušovce, sa nachádza približne 1 km juho-východne od obce Markušovce v lokalite s miestnym názvom Stožky. 

Kontakt:
Ing. Pavol Juhás - vedúci lomu
Mob.:  +421 911 088 851
E-mail: juhas@vskmineral.sk

Dobývaný nerast: vysokopercentný vápenec

Ponúkané výrobky: v príprave

Kameň nie je vhodný pre kamenársku výrobu.

GPS poloha lomu: N 48°53´45,48´´ E 20°38´56,19´´

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ K JESTVUJÚCEJ PODZEMNEJ ŠTÔLNI

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. (ďalej len „organizácia“) ako držiteľ práva na dobývanie výhradného ložiska vápenca nachádzajúceho sa v dobývacom priestore Markušovce, týmto oznamuje návštevníkom starého banského diela štôlne R-Št-3 (ďalej len „štôlňa“), ktorá bola vyrazená v r. 1976 v rámci geologického prieskumu do vrchu s miestnym názvom Stožky (nadmorská výška 664 m n. m.), že  na základe záväzného príkazu Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, bola nútená bezodkladne zabezpečiť ústie štôlne proti vstupu nepovolaných osôb. Túto povinnosť si organizácia splnila dňa 22.02.2019 a to osadením uzamykateľnej mreže.

Organizácia upozorňuje návštevníkov, že vstupujú do dobývacieho priestoru Markušovce, kde je povolená banská činnosť a výkon trhacích prác. Nad vstupom do štôlne je uvoľnený strop. V štôlňach hrozí nebezpečenstvo otrasov, závalov, úrazu a teda nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb.

Upozorňujeme, že za porušenie zákazu vstupu do štôlne a miesta kde sa vykonáva banská činnosť môže byť podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe uložená pokuta do výšky 1 660,- €.

V súčasnej dobe organizácia overuje zdravotnú nezávadnosť podzemnej štôlne na ľudský organizmus nezávislými certifikovanými meraniami. O definitívnych  výsledkoch jednotlivých meraní organizácia bude verejnosť informovať.

Vopred ďakujeme za strpenie, porozumenie a rešpektovanie vyššie uvedených zákazov.

S pozdravom „Zdar Boh!“

VSK MINERAL s.r.o.

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign