Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

Markusovce 0.jpg Markusovce 1.jpg Markusovce 2.jpg Markusovce 3.jpg
Úvod > Zoznam lomov > Markušovce

lom Markušovce

Poloha: výhradné ložisko vyhradeného nerastu vápenca s názvom Markušovce, sa nachádza približne 1 km juho-východne od obce Markušovce v lokalite s miestnym názvom Stožky. 

Kontakt:
Pavol Šarga - vedúci lomu
Mob.:  +421 903 624 333
E-mail: sarga@vskmineral.sk

Dobývaný nerast: vysokopercentný vápenec

Ponúkané výrobky: v príprave

Kameň nie je vhodný pre kamenársku výrobu.

GPS poloha lomu: N 48°53´45,48´´ E 20°38´56,19´´

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ K JESTVUJÚCEJ PODZEMNEJ ŠTÔLNI

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. (ďalej len „organizácia“) ako držiteľ práva na dobývanie výhradného ložiska vápenca nachádzajúceho sa v dobývacom priestore Markušovce, týmto oznamuje záujemcom o vstup do starého banského diela štôlne R-Št-2 (ďalej len „štôlňa“), ktorá bola vyrazená v r. 1976 v rámci geologického prieskumu do vrchu s miestnym názvom Stožky (nadmorská výška 664 m n. m.), že  na základe záväzného príkazu Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, bola nútená bezodkladne zabezpečiť ústie štôlne proti vstupu nepovolaných osôb. Túto povinnosť si organizácia splnila dňa 22.02.2019 a to osadením uzamykateľnej mreže. Vzhľadom na opakujúce sa úmyselné poškodzovanie mreže, organizácia vstup zaplechovala.

Z dôvodu záujmu verejnosti o vstupy do štôlne, organizácia vykonala overenie zdravotnej nezávadnosti, resp. pozitívneho vplyvu podzemnej štôlne na ľudský organizmus nasledujúcimi nezávislými certifikovanými meraniami:

KORAL, s.r.o. - Meranie objemovej aktivity 222Rn v ovzduší a meranie prírodného gamma žiarenia v prieskumnej štôlni nachádzajúcej sa v dobývacom priestore Markušovce.

Záver: Ani jedna z obidvoch použitých metód nepreukázala  zvýšené hodnoty koncentrácie radónu na referenčnú úroveň.   Meranie ionizujúceho žiarenia nepreukázalo zvýšenú úroveň žiarenia. Efektívna dávka je 0.135 mSv za rok, čo je hodnota veľmi nízka.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Praha 10 – Protokol o měření koncentrace vzdušných iontů obou polarit ve štole RŠT-2 v Markušovcích

Záver: Štôlňa Markušovce vykazuje pomerne nízku ionizáciu vzduchu (stovky ľahkých iónov v cm3) Hodnoty sú takmer porovnateľné  s mestským ovzduším v Spišskej Novej Vsi. V hĺbke štôlne je ľahko zvýšená koncentrácia ľahkých záporných iónov, pretože tu nie je zdroj prašnosti, bližšie ku vchodu koncentrácia klesá, čo je spôsobené aerosólom vnikajúcim z vonkajšieho ovzdušia. Vnútorné prostredie je relatívne čisté, čo dosvedčuje nízky koeficient unipolarity P.

Laboratoř nízkoúrovňových měření ÚTEE, VUT Brno – Závěrečná správa z výzkumného měření vzdušných iontů

Záver: Pro štolu Markušovce se prokázala velmi nízká objemová koncentrace radonu. Z toho plyne i nízký rozdíl mezi koncentrací vzdušných iontů před štolou a uvnitř ní. Naměřený koeficient unipolarity ukazuje v některých místech štoly na převahu kladných iontů. Nelze doporučit tuto štolu pro speleoterapeutické účely. Vyšší koncentrace částic uvnitř štoly Markušovce byla s největší pravděpodobností způsobena kapičkami vody rozptýlenými ve vzduchu vlivem vysoké relativní vzdušné vlhkosti. 

Výsledky vyššie uvedených nezávislých certifikovaných meraní nepotvrdili žiaden pozitívny ani negatívny vplyv štôlne na ľudský organizmus. Organizácia nepovolí vstup do štôlne RŠT-2 vzhľadom na náchylnosť starého banského diela k zavaleniu a z dôvodu rešpektovaniu záväzného príkazu.

Súčasne organizácia upozorňuje, že v dobývacom priestore Markušovce, je povolená banská činnosť a výkon trhacích prác.

Upozorňujeme verejnosť, že ten kto vnikne neoprávnene do banského diela alebo na územie, v ktorom sa vykonáva banská činnosť alebo neoprávnene vnikne do uzatvoreného starého banského diela, kam je vstup zakázaný, tomu môže byť podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe uložená pokuta do výšky 1 660,- €.

S pozdravom „Zdar Boh!“

VSK MINERAL s.r.o.

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign