VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  622 0310
fax: +421 55  622 0305

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

1.JPG 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Úvod > Kvalita

Kvalita

Vedenie spoločnosti považuje riadenie a zabezpečovanie kvality za jeden z prvoradých cieľov. Základným cieľom koncepcie kvality pri stále narastajúcich požiadavkách odberateľov je vytváranie takých pracovných podmienok v spoločnosti, aby do procesu budovania a vylepšovania systému kvality boli zapojení všetci zamestnanci spoločnosti v snahe dosiahnuť:

  1. neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov s dôrazom na dobu dodania a na kompletnosť dodávok na základe vzájomnej komunikácie a prieskumu spokojnosti obchodných partnerov,
  2. kladenie rovnakých požiadaviek na dodávateľov prác, služieb a tovaru ako sú kladené na našu spoločnosť,
  3. úsporné a efektívne nakladanie s hospodárskymi prostriedkami spoločnosti  a pracovným časom,
  4. zlepšovanie profesionálnej kvality pracovníkov periodickými školeniami, dosahovanie spokojnosti zamestnancov,
  5. priebežné vykonávanie skúšok vybraných kvalitatívnych parametrov u výrobkov jednotlivých prevádzok,
  6. dosahovanie zisku a zlepšovanie finančnej stability spoločnosti.

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o.  je držiteľom certifikátu systému riadenia spoločnosti podľa normy ISO 9001:2015. 

 

 

Predstaviteľ vedenia pre kvalitu (manažér kvality):

Mgr. Miroslava Chovancová
Tel.:  +421 55 622 03 10
E-mail: officeke@vskmineral.sk

Systém vnútropodnikovej kontroly

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. uplatňuje vo svojich prevádzkach vnútropodnikovú kontrolu, ktorá zabezpečuje, aby výroba stavebného výrobku a vyrobený stavebný výrobok boli v zhode s technickými špecifikáciami a so zákonom NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť má zavedený certifikovaný systém vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.) v prevádzkach (lomoch): Spiš Gretla, Vechec, Záhradné, Slanec, Sedlice I – Suchá Dolina, Brekov, Horná Štubňa, Honce a je držiteľom nasledovných certifikátov:

- prevádzka Vechec: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0245 zo dňa 18.03.2014,

- prevádzka Spiš Gretla: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0244 zo dňa 23.08.2013,

- prevádzka Brekov: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0567 zo dňa 19.02.2015,

- prevádzka Slanec: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0350 zo dňa 24.06.2015,

- prevádzka Horná Štubňa: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0635 zo dňa 25.08.2017,

- prevádzka Sedlice I – Suchá Dolina: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0454 zo dňa 23.01.2014 (s prílohou z 19.02.2015).

- prevádzka Honce: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0601 zo dňa 19.02.2015,

- prevádzka Záhradné: Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1301 – CPR – 0349 zo dňa 09.03.2018.

V súčasnosti sa pripravuje certifikácia vnútropodnikovej kontroly pre prevádzky Breziny a Hubošovce.

Zástupca vedenia pre vnútropodnikovú kontrolu:                              

Ing. Ružena Laciaková
Mob.: +421 904 682 188
E-mail: laciakova@vslk.sk

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign