Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

1.JPG 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Úvod > Kvalita

Kvalita

Vedenie spoločnosti považuje riadenie a zabezpečovanie kvality za jeden z prvoradých cieľov. Základným cieľom koncepcie kvality pri stále narastajúcich požiadavkách odberateľov je vytváranie takých pracovných podmienok v spoločnosti, aby do procesu budovania a vylepšovania systému kvality boli zapojení všetci zamestnanci spoločnosti v snahe dosiahnuť:

 1. neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov s dôrazom na dobu dodania a na kompletnosť dodávok na základe vzájomnej komunikácie a prieskumu spokojnosti obchodných partnerov,
 2. kladenie rovnakých požiadaviek na dodávateľov prác, služieb a tovaru ako sú kladené na našu spoločnosť,
 3. úsporné a efektívne nakladanie s hospodárskymi prostriedkami spoločnosti  a pracovným časom,
 4. zlepšovanie profesionálnej kvality pracovníkov periodickými školeniami, dosahovanie spokojnosti zamestnancov,
 5. priebežné vykonávanie skúšok vybraných kvalitatívnych parametrov u výrobkov jednotlivých prevádzok,
 6. dosahovanie zisku a zlepšovanie finančnej stability spoločnosti.

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o.  je držiteľom certifikátu systému riadenia spoločnosti podľa normy ISO 9001:2015. 

 

Systém riadenia výroby

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. uplatňuje vo svojich prevádzkach systém riadenia výroby v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch – CPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS) a zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia výroby notifikovanou osobou (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.) v prevádzkach (lomoch): Spiš Gretla, Vechec, Záhradné, Slanec, Sedlice I – Suchá Dolina, Brekov, Horná Štubňa, Honce, Hubošovce, Dargov a je držiteľom nasledovných certifikátov:

 • prevádzka Vechec: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0245 zo dňa 02.06.2019,
 • prevádzka Spiš Gretla: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0244 zo dňa 23.08.2013,
 • prevádzka Brekov: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0567 zo dňa 02.06.2019,
 • prevádzka Slanec: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0350 zo dňa 16.10.2018 a SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04 – ZSV – 2556 zo dňa 06.04.2018,
 • prevádzka Horná Štubňa: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0635 zo dňa 25.08.2017,
 • prevádzka Sedlice I – Suchá Dolina: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0454 zo dňa  23.01.2014 (s prílohou zo dňa 19.02.2015),
 • prevádzka Honce: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0601 zo dňa 02.06.2019,
 • prevádzka Záhradné: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0349 zo dňa 09.03.2018,
 • prevádzka Hubošovce: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1390 zo dňa 30.07.2018.
 • prevádzka Dargov: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 - CPR - 1407 zo dňa 01.10.2018 a SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04 - ZSV - 2748,

V súčasnosti sa pripravuje certifikácia systému riadenia výroby vo výrobni Lom Dargov.

Zástupca vedenia pre systém riadenia výroby:                              

Ing. Ružena Laciaková
Mob.: +421 904 682 188
E-mail: laciakova@vslk.sk

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign