Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

1.JPG 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Úvod > Kvalita

Kvalita

Vedenie spoločnosti považuje riadenie a zabezpečovanie kvality za jeden z prvoradých cieľov. Základným cieľom koncepcie kvality pri stále narastajúcich požiadavkách odberateľov je vytváranie takých pracovných podmienok v spoločnosti, aby do procesu budovania a vylepšovania systému kvality boli zapojení všetci zamestnanci spoločnosti v snahe dosiahnuť:

 1. neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov s dôrazom na dobu dodania a na kompletnosť dodávok na základe vzájomnej komunikácie a prieskumu spokojnosti obchodných partnerov,
 2. kladenie rovnakých požiadaviek na dodávateľov prác, služieb a tovaru ako sú kladené na našu spoločnosť,
 3. úsporné a efektívne nakladanie s hospodárskymi prostriedkami spoločnosti  a pracovným časom,
 4. zlepšovanie profesionálnej kvality pracovníkov periodickými školeniami, dosahovanie spokojnosti zamestnancov,
 5. priebežné vykonávanie skúšok vybraných kvalitatívnych parametrov u výrobkov jednotlivých prevádzok,
 6. dosahovanie zisku a zlepšovanie finančnej stability spoločnosti.

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o.  je držiteľom Certifikátu systému riadenia spoločnosti podľa normy ISO 9001

 

Systém riadenia výroby

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. uplatňuje vo svojich prevádzkach systém riadenia výroby v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch – CPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS) a zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia výroby notifikovanou osobou (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.) v prevádzkach (lomoch): Vechec, Gretla - Spišská Nová Ves IV, Brekov, Slanec, Horná Štubňa, Sedlice I - Suchá Dolina, Honce, Záhradné, Hubošovce, Dargov, Breziny a je držiteľom nasledovných certifikátov:

 • prevádzka Vechec: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0245 zo dňa 02.05.2019,
 • prevádzka Gretla - Spišská Nová Ves IV: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0244 zo dňa 23.08.2013,
 • prevádzka Brekov: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0567 zo dňa 02.05.2019,
 • prevádzka Slanec: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0350 zo dňa 16.10.2018                                               SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04 – ZSV – 2556 zo dňa 10.12.2020,
 • prevádzka Horná Štubňa: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0635 zo dňa 25.08.2017,
 • prevádzka Sedlice I – Suchá dolina: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0454 zo dňa  30.04.2020,                   SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04 - ZSV - 3023 zo dňa 19.05.2021,
 • prevádzka Honce: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0601 zo dňa 02.05.2019,
 • prevádzka Záhradné: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0349 zo dňa 09.03.2018,
 • prevádzka Hubošovce: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1390 zo dňa 30.07.2018.
 • prevádzka Dargov: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 - CPR - 1407 zo dňa 14.09.2022                                                 SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK04 - ZSV - 2748 zo dňa 29.06.2021,
 • prevádzka  Breziny: Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 - CPR - 1486 zo dňa 2.10.2019

 

Zástupca vedenia pre systém riadenia výroby:                              

Ing. Ružena Laciaková
Mob.: +421 904 682 188
E-mail: laciakova@vslk.sk

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign