Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

VSK MINERAL s. r. o.

 

            Bezpečnosť a spracúvanie osobných a iných údajov dodávateľov, odberateľov, obchodných spoločností, resp. fyzických osôb v súvislosti s pracovnými vzťahmi zabezpečujeme dôsledne zákonným spôsobom v zmysle platnej legislatívy. Dbáme hlavne na ich bezpečnosť a ochranu.

 

Naša spoločnosť:

VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, SR, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19033/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“),

spracúva iba obmedzený rozsah vašich osobných údajov a to z dôvodu predaja našich výrobkov a služieb, prijatia Vášho tovaru resp. služieb ako aj plnenia všetkých zákonných a zmluvných povinností s tým súvisiacich.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • ďalšie nevyhnutné údaje na dosiahnutie účelu spracovania, väčšinou na základe uzatvorených zmlúv, objednávok, dodacích listov, alebo s tým súvisiacej písomnej alebo e-mailovej komunikácie, ktoré nám touto formou doteraz boli poskytnuté z vašej strany

 

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky, alebo niektoré z nasledovných možností:

 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie, alebo odoslanie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, alebo dodávky a zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorých ste zmluvnou stranou
 • aby sme mohli s vami komunikovať v obchodnom styku
 • pri riešení stretov záujmov v rámci výkonu predmetu našej podnikateľskej činnosti

 

Vaše osobné údaje:

 • nešírime,ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi s výnimkou dotknutých a spolupracujúcich zmluvných subjektov
 • nepoužívame na žiadne e-mailové kampane produktov, ani ich neposkytujeme ďalším stranám k takémuto účelu
 • nepoužívame na profilovanie

 

Našim oprávneným záujmomv súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj zákona k OOU, je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech a je spresnená predmetom činnosti Prevádzkovateľa v zápise registrového súdu.

 

Uchovávanie vašich osobných údajov podľa spracovaní a účelov:

 • Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu  10 rokov
 • Kúpne zmluvy – kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie
 • Evidencia reklamácií – dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory – dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú podobu 5 rokov
 • Oprávnený záujem – údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa

 

V prípade, že máte otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nie v súlade s legislatívou – oznámte nám to prosím na zjednanie nápravy a to:

 • e-mailom na adresu: officeke@vskmineral.sk
 • telefonicky na tel. č.: +421 55 681 0917
 • tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne

 

Forma spracovania: Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej, alebo aj v listinnej forme

 

Pre bezpečnosť Vašich osobných údajov sme prijali technické a organizačné opatrenia na základe analýzy spracovanej v Bezpečnostnom projekte. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našich prostriedkoch IT, ktoré sa nachádzajú v chránenom priestore firmy a sú pod neustálym dohľadom aktívnych prvkov – fyzickej (SBS) aj SW ochrany. Zabezpečenie počítačovej siete a pripojenia do internetu je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

 

Poučenie o Vašich právach: každá dotknutá osoba (osobné údaje, ktorej sa spracúvajú) má právo:

 • na prístup k údajom
 • na opravu
 • na vymazanie
 • na obmedzenie spracúvania
 • na prenosnosť údajov
 • namietať voči spracovávaniu v zmysle legislatívy

Podrobné informácie o vašich právach nájdete v zákone ku OOU.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom účinnosti novej legislatívy ohľadne OOU, t. j. 25.05.2018.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti, a/alebo k zmenám na základe úpravy Zákona či usmerneniam Úradu na OOU. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.

 

 

V Košiciach, máj 2018

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign